സ്വാശ്രയ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പ്രവേശനം നിയമനിർമാണം

തിരുവന്തപുരം 9/9/2016: സ്വാശ്രയ  കോളേജ് പ്രശനംമാനേജ്‌മെന്റുകളും സർക്കാറും തമ്മിലുള്ള പിടിവാശിയിലോ ഒത്തുതീർപ്പിലോ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ക്ലേശിക്കുന്നത് വിദ്യാർഥികളുo അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുമാണ്. വാതുറന്നാൽ ടി.എം.എ. പൈ കേസ് പരാമർശിക്കുന്ന മാനേജ്‌മെന്റുകൾ,

Read more