രാത്രിയോഗങ്ങളിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനം

മാരാമൺ : രാത്രിയോഗങ്ങളിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശന വിലക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മാരാമൺ കണവൻഷനെയും, നടത്തിപ്പുകാരായ മാർത്തോമ്മാ സഭയെയും വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു എളിയ മറുപടി നൽകുവാൻ സഭാംഗമായി മാമ്മോദീസ കൊള്ളപ്പെട്ട

Read more