അന്യഗ്രഹജീവൻ ഭൂമിയിലെത്തും!

വർഷങ്ങൾക് മുൻപ് ചൊവ്വയിലിറങ്ങിയ വൈക്കിംഗ് പേടകങ്ങള്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ചൊവ്വയിൽ ജീവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ സാധ്യതകള്‍ ഉണ്ട് എന്നു ചൂണ്ടി കാട്ടിയത്.എകദേശം  നാല്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക് മുൻപ് ആണ് ഈ ചെറു പേടകങ്ങള്‍  ചൊവ്വയിൽ ഇറങ്ങിയത് എന്നു വിചാരിക പെടുന്നു. ചൊവ്വയിലെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളില്‍

Read more