ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിനെ തിരഞ്ഞ് എടുത്തു.

ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിനെ തിരഞ്ഞ് എടുത്തു.രോഹിത് ,രാഹുൽ , ധവാൻ ,എന്നിവർക് ആദ്യ ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് നഷ്ടമാകും. പരിക്ക് മൂലം ആണ് ആദ്യ രണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ്

Read more