ബാങ്കുകളില്‍ നിക്ഷേപം കൂടുന്നു,പലിശ നിരക്കുകള്‍ കുറയും

നോട്ടുകള്‍ അസാധുവാക്കിയതിനെതുടര്‍ന്ന് ബാങ്കുകളില്‍ നിക്ഷേപം കൂടുന്നു. നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്കുകള്‍ കുറയാന്‍ ഇത് ഇടവരുത്തും. അതോടൊപ്പം ഭവനവായ്പ, വാഹന വായ്പ എന്നിവയടക്കമുള്ളവയുടെ പലിശ നിരക്കുകളും ഉടനെ താഴും.

Read more