സുനിൽ കുമാറിന്റെ സംഗീതജീവിതം

148007049757531

മൂന്നാം ക്ളാസ്‌ വിദ്യാർഥിയായിരിക്കെ തുടങ്ങിയ സംഗീതജീവിതം 25 ആണ്ടിലേറെ പിന്നിടുമ്പോൾ സംഗീതം മാത്രമല്ല, സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ ശേഖരണവും സുനിലിന്‌ ജീവിതമാകുന്നു. ആർത്തിയോ ഭ്രാന്തോ ആക്രാന്തമോ എന്നൊക്കെപ്പറയുന്നതാവും കൂടുതൽ ശരി. വിദേശികളും സ്വദേശികളുമായി സുനിലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറോളം വരും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *